پدر حضرت نوح لمک و مادرش قینوش و فرزندان ایشان کنعان که در طوفان غرق شد و سام نسل خاور میانه و حام نسل شمال خاور میانه و یافث نسل مشرق آفتاب .
پدر حضرت هود عبد الله .
پدر حضرت ابراهیم تارخ و مادرش ورقه و زنان ایشان ساره و هاجر .
پدر حضرت اسماعیل ابراهیم و مادر ایشان هاجر و زن ایشان از طایفه حمیر .
پدر حضرت اسحاق ابراهیم و مادر ایشان ساره و زن ایشان رفقه .
ذو القرنین از نسل اسحاق و پسر خاله حضرت خضر .
بلیا یا خضر از اولاد سام .
پدر حضرت لوط هاران و پسر برادر ابراهیم .
پدر حضرت یعقوب اسحاق و مادرش رفقه و همسرش راحیل .
پدر حضرت یوسف یعقوب و مادر راحیل و همسرش زلیخا .
پدر حضرت ایوب اموض و مادر ایشان دختر لوط .
پدر حضرت موسی عمران و مادر ایشان یو کبد و همسرش صفورا .
پدر حضرت شعیب صیفون و مادر ایشان مکیل .
پدر حضرت طالوت بنیامین .
پدر حضرت سلیمان و ناتان داوود .
پدر حضرت کالیب یو حنا .
حزقیل از اولاد هارون .
پدر حضرت القانا یرحوم و همسرانش جنا و فنا .
پدر حضرت سموئیک القانا .
پدر حضرت لقمان عنقا .
شعیا از فرزندان یعقوب .
پدر حضرت الیاس انفاذ .
پدر حضرت یسع شاناط .
پدر حضرت یونس الیاس .
پدر حضرت ارمیا بنیامین .
پدر حضرت منذر شمعون .
پدر حضرت دانیال یو حنا .
پدر حضرت زکرّیا برخیا و همسر ایشان ایشاع .
پدر حضرت یحیی زکرّیا و مادر ایشان ایشاع .
مادر حضرت مسیح مریم .
پدر حضرت جرجیس اناک .
پدر حضرت زرتشت پورشیت و مادر ایشان دغدویه که هر دو از نسب فریدون پادشاه ایران می باشند .
ارميا(يرميا)-دانيال -خرقيال -اشعيا: جزء پيامبران بني اسرائيل
راوبين(روبين)-شمعون-يهودا-زبولون-يساكار(بساخر)-دان-اشير(ازير)-افرايم-منسي-نفتالي-جاديه(گاد) و بنيامين: ده پسر و دو نواده حضرت يعقوب
عيص و يعقوب: فرزندان اسحاق نبي
جائر: ثمود ابن جائر ابن سام ابن نوح
همونطور که در قسمت قرمز شده پررنگ کردم، پیامبران بنی اسرائیل از نسل طالوت و طالوت از نسل بنیامین (برادر یوسف) هستند. و هیچ پیامبری از نسل یوسف نیست.

پیامبران عرب زبان شامل حضرت شعیب، هود ،صالح ،اسماعیل و پیامبر اعظم محمد (ص ) .

ابوذر از حضرت رسول اکرم(ص) پرسید انبیاء الهی چند نفر بوده اند؟پیامبر اکرم در جواب فرمودند:۱۲۴۰۰۰ نفر،سپس پرسید چند نفر از آنها پیامبران مرسل بودند.آن حضرت فرمود:۳۱۳نفر از آنهاد مبعوث به رسات شده اند(مرسل بوده اند).
آنگاه پیامبر اکرم بیان داشتند،که اولین پیامبر بنی اسرائیل موسی وآخرین آنها عیسی بود و۶۰۰ نفر نبی در فاصله زمانی بین این دو نفر،ابلاغ رسالت می نموده اند.ابا ذر عرض کرد یا رسول ا... خداوند چند کتاب بر خلایق نازل فرمود،ایشان در جواب فرمودند ۱۰۴ کتاب۵۰ کتاب از آنها بر شیث ،۳۰صحیفه بر ادریس،۲۰صحیفه بر ابراهیم، تورات بر موسی،انجیل را بر عیسی،زبور را بر داود و فرقان را بر من نازل نموده است.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۸۷ساعت 10:20  توسط محمد حسین خلجی  |