سؤالات تشریحی دین و زندگی 3

 

درس اول : بيداري

 

 

1ـ قيام امام حسين (ع) عليه ستمگران با كدام يك از نيازهاي بنيادين انسان ارتباط دارد؟

2ـ آيا به حكم عقل در موارد زير مي‏توان اعتماد كرد؟ چرا؟

ـ سعادت انسان در دنيا و آخرت

ـ تدوين يك برنامه جامع براي زندگي

3ـ اگر كسي درپاسخ به سؤال «چگونه بايد زيست؟» بگويد «تنها بايد از لذت‏هاي مادي بهره‏مند شد» به پاسخ او چه اشكالاتي وارد است؟

4ـ براي اين كه پاسخ به نيازهاي بنيادي صحيح باشد، بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟

5ـ آيا عقل مي‏تواند پاسخ مناسبي به نيازهاي بنيادين انسان دهد؟ چرا؟

6ـ آيا عقل انسان مي‏تواند پاسخگوي مناسبي براي نيازهاي بنيادين انسان باشد؟

7ـ چه راهي براي پاسخگويي به نيازهاي انسان وجود دارد؟ چرا؟

8ـ اين شعر يادآور كدام خصوصيات انساني است:

هركه او بيدارتر پر دردتر هر كه او هشيارتر رخ زردتر

9ـ چرا دستاوردهاي علمي انساني نمي توانند پاسخگوي نيازهاي بنيادين او باشد؟

10ـ چه موقع زندگي آدمي معناي انساني خود را بيدار مي‏كند؟ ( اين مسأله را با توجه به نيازها پاسخ دهيد. )

11ـ چرا نمي‏توان پاسخ به نيازهاي بنيادين را به سليقه فردي واگذار كرد؟

12ـ در چه شرايطي عقل كارايي كامل در پاسخگويي به يك سؤال را دارد؟

13ـ چرا انسان نمي‏تواند از پاسخگويي به نيازهاي بنيادين فرار كند و از آن غافل بماند؟

14ـ آيا هر انساني همواره به نيازهاي اساسي خود، آگاهي دارد؟ چه موقع اين نيازها به دغدغه جدي و سؤالهاي اصلي او تبديل مي‏شوند؟

15ـ درچه صورتي زندگي انسان معناي صحيح پيدا مي‏كند؟

16ـ منظور از «درد متعالي» چيست؟

17- چرا انسان در پاسخگويي به نيازهاي بنيادين ، ناتوان است؟

18ـ پاسخگويي به كدام نياز اساسي ، پاسخگويي به ساير نيازها نيز هست ؟ توضيح دهيد.

 

درس دوم: لطف الهی :

 

 

1-    بر مبنای اینکه هدایت هر موجودی با خلقت او ارتباط دارد، تناسب میان خلقت و هدایت زنبور عسل با انسان را مقایسه کنید.

2-    کدام ویژگی در انسان زمینه ساز نوع هدایت اوست؟ این زمینه سازی را توضیح دهید.

3-    درباره نمودار زیر توضیح دهید و مثال مناسبی برای آن ذکر کنید.

                                   هدایت خاص

 

            مخلوق خاص                                        هدف خاص                                                                                        

 

4-    برخی از نتایج ارزشمند تعقل در معارف دین چیست؟ این نتایج را در ارتباط با نیازها توضیح دهید.

5-    چرا میگوییم هدایت یک اصل عام و همگانی است؟

6-    خداوند کدام هدف را به عنوان مقصد نهایی انسان اعلام کرده است؟

7-    چه تناسبی میان خلقت ، هدف و هدایت موجودات وجود دارد؟

8-    بنا بر سخن امام کاظم (ع) دو حجتی که خدا بر مردم دارد چیست؟ (نمونه طرح سوال از حدیث)

9-    بنا بر سخن امام کاظم (ع) در باره حجت های ظاهر وباطن ، رتبه چه کسانی در دنیا وآخرت بالاتر است؟

10-    بنا بر سخن امام کاظم (ع) در باره ی دو حجت ظاهر و باطن، کدام یک از گزینه های زیر درست نیست؟

الف- کسی که عقـلش کامل تر است رتبه اش دردنیا و آخرت بالا تر است.

ب- رسولان، انبیاء و ائمه حجت های ظاهر هستند.

ج- اگر انسان به یکی از حجت ها توجه کند، به رستگاری می رسد.

11- کدام یک از ویژگی های انسان سبب شده که هدایت او در قالب ارسال پیامبران انجام پذیرد؟

12- وسیله فهم و معرفت بر پیام الهی ..... است.

13- ..... تنها پاسخ صحیح و مطمئن به نیاز انسان است. 

14- معنای آیه ی زیر را تکمیل کنید و توضیح دهید که چگونه این آیه بیانگر هدایت ویژه ی انسان است ؟

انا انزلنا علیک الکتاب                 ......................................................

للناس بالحق                           ......................................................

فمن اهتدی'                            ......................................................

فلنفسه                                  ......................................................

و من ضلَ                         و هر کس گمراه شود

فانما یضل علیها                      جز این نیست که به زبان خود گمراه می شود

و ما انت علیهم بوکیل               و تو وکیل و مدافع آن ها نیستی

15- چگونگی رابطه ی "عقل و اختیار" و " نوع هدایت انسان" را تبیین کنید.

16- حجت های ظاهر و حجت باطن کدامند و چه رابطه ای با هم دارند؟

17- در ترجمه ی دو آیه ی 42 و 43 سوره ی یونس دقت کنید:

" و کسانی از آنان فقط سخنان تو را می شنوند (ولی گوش دل نمی سپارند). آیا تو می توانی کران را به شنیدن وادار کنی گرچه عقل را به کار نبندند؟ و از آنان کسانی هست که فقط به تو می نگرد (ولی نه با چشم دل) , آیا تو می توانی به کوران راه نشان دهی؟"

اکنون توضیح دهید که این دو آیه درباره ی حجت های ظاهر و باطن چه می فرماید؟

18- چرا پاسخ به نیازهای اساسی انسان تنها با بهره گیری از عقل میسر نیست؟

19- منظور از "هدایت یک اصل عام است" چیست؟

 

درس سوم: هدایت مستمر

 

1- الف دلایل آمدن پیامبران متعدد را نام ببرید.

     ب دلایل ختم نبوت را ذکر کنید.

     ج این دلایل را با هم مقایسه کنید و ارتباط میان آن ها را توضیح دهید.

     د ویژگی های زیر فطری هستند؟

1. شعر دوستی

2. عدالت طلبی

3. بی نهایت طلبی در زیبایی ها

4. علاقه به نويسندگي

5. گرايش به علم وآگاهي

6. ذوق مديريت

2- وجود امام معصوم پس ازپيامبر اكرم (ص)كدام يك ازعوامل آمدن پيامبران جديد را از بين مي برد؟

3- باوجود اينكه خداوند يك دين براي هدايت انسانها فرستاده است ,چرا اكنون اديان الهي مختلفي درجهان وجود دارد؟

4- دو مورد از ويژگي هاي اسلام راكه سبب شده است پاسخگوي نيازهاي زمان باشد, توضيح دهيد وبراي هركدام يك نمونه ذكر كنيد ؟

5- اگر پيامبران, معصوم نمي بودند , چه مشكلاتي براي مردم پيش مي آمد؟

6- يكي از ويژگيهايي كه سبب شده اسلام پاسخ گوي نيازهاي متغير زمان باشد , "تقدم روح و حقيقت تعاليم ديني برشكل وظاهر آن است ", اين ويژگي را با ذكر نمونه توضيح دهيد .

7- آيا "مسيحيت " و"يهوديت " نام دو دين جداگانه است كه خود حضرت موسي (ع) وحضرت عيسي (ع) بر دين خود گذاشته اند ؟دلايل خود رابيان كنيد.

8- چرا خداوند فقط دردورانهاي گذشته پيامبران خود رافرستاده است ؟

9-  اسلام چه ويژگي هايي دارد كه مانع از محدود شدن آن به زمان خاص مي گردد ؟

10-  از بين رفتن تعليمات پيامبران پيشين يكي از دلايل آمدن پيامبر بعدي است , اين        دلايل را بررسي كنيد و توضيح دهيد كه كدام ويژگي اسلام در مقابل اين دليل قرار   دارد؟ 

11- نمونه هايي از پاسخ گويي اسلام به نيازهاي زمانه را ذكر نماييد (چند نمونه؟؟)

12- الف ـ معناي آيه شريفه ي زير را تكميل كنيد :

ان الدين عند الله الاسلام                  ....................................................

و ماختلف الذين اوتوالكتاب                و آنان كه كتاب به آن داده شد اختلاف نكردند

الا من بعد ما جاء هم العلم                 مگر بعد از آن كه به حقيقت آگاه شدند .

بغيأ بينهم                                      (اختلافي ) از روي ستم و تجاوز

ومن يكفر بايات الله                            ....................................................                  فان الله سريع الحساب (آل عمران ,19)      ...................................................

ب ـ اين آيه , زمينه پيدايش تعدد واختلاف در اديان را چه مي داند ؟

13- عوامل وجود اديان مختلف در جهان چيست ؟

 

درس چهارم : معجزه ای از نوع کتاب

 

1-  یکی از نشانه های محتوایی معجزه بودن قرآن کریم " انسجام و وحدت درونی ، در عین نزول تدریجی" است . توضیح دهید که این امر چگونه بر معجزه بودن قرآن کریم اشاره دارد ؟

2- قرآن کریم را  با دیگر کتاب های آسمانی مقایسه کنید :

الف . شباهت ها

ب . تفاوت ها

3- قرآن کریم را با آثار دانشمندان مقایسه کنید :

الف . از لحاظ لفظی و ظاهری ( سه مورد )

ب . از نظر معنوی و محتوایی ( سه مورد )

4- آیا میان ختم نبوت و نوع معجزه ی پیامبر اکرم(ص) رابطه ای وجود دارد ؟ توضیح دهید .

5- چرا پیامبران به داشتن معجزه نیازمندند ؟

6- تحدّی قرآن کریم را توضیح دهید .

7- معنای آیه ی شریفه ی زیر را تکمیل کنید سپس توضیح دهید که این آیه بیانگر کدام یک از ویژگی های قرآن کریم است .   

 افلایتدبرون القرآن                              ..............................................

و لوکان من عند غیرالله                         اگر از نزد خدا می بود .   

لوجدوا فیه اختلافاً کثیرا ( نساء 82 )          در آن ناسازگاری بسیاری می یافتند .

8-  اگر معجزه ی پیامبراکرم (ص) به گونه ای بود که فقط به زمان خودش اختصاص داشت ، چه مشکلی پیش می آمد ؟

9-  اولین آیات نازل شده بر پیامبراکرم (ص) پنج آیه ی اول سوره ی علق بود که معنای آن چنین است : " بخوان به نام پروردگارت که آفرید . آدمی را از خون بسته آفرید . بخوان ، و پروردگارتو بزرگوارترین است . آن که با قلم بیاموخت . آدمی را آنچه نمی دانست آموخت ." 

توضیح دهید :  

الف . در این آیات ، خداوند بر چه موضوعی تاکید کرده است ؟ 

ب . چگونه می توان این آیات را تاییدی بر الهی بودن قرآن دانست ؟

10- رابطه امی بودن پیامبر اکرم (ص) را با اعجاز قرآن کریم توضیح دهید .

11- آیا استفاده ی قرآن کریم از عناصر فرهنگ زمانه به معنای تأثیرپذیری از آن ها است ؟ توضیح دهید .

 

 

درس پنجم : گستره ی رسالت پیامبر(ص)

 

1- با یک استدلال ثابت کنید که چرا ولایت و رهبری جامعه (ولایت ظاهری) از پایه های دین اسلام است .

2- این سخن امام علی (ع) که فرمودند"رسول خدا بابی از علم به روی من گشود که از آن هزار باب دیگر گشوده می شد."، بیان گر کدام قلمرو رسالت پیامبر اکرم است؟ چگونه؟

3- بنابر سخن امام باقر (ع) که برای اسلام پنج پایه برشمرد ، کدام پایه را مهم- ترین برشمردند؟

4- این جمله ی امام خمینی (ره) که می فرماید" مجموعه ی قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه ی اصلاح بشر بشود، به قوه ی اجرائیه و مجری احتیاج دارد."چگونه ضرورت حکومت اسلامی را ثابت می کند؟

5- مطابق با کدام ولایت وجود پیامبر اکرم(ص)واسطه ی همه ی خیرات و برکات مادی ومعنوی انسان هاست؟

6- به ترجمه ی آیات زیر دقت کنید و توضیح دهید که این آیات بر کدام یک از قلمرو های رسالت پیامبر اکرم (ص)دلالت دارد؟

                                                    ترجمه ی آیات                                                           قلمرو رسالت

           1- بدین گونه تو را در میان امتی که پیش از ایشان مردمان

       دیگری بودند فرستادیم تا آنچه را به تو وحی  می کردیم بر آنان

بخوانی ... (رعد،13)

 
 2- بگو از خدا و رسول اطاعت کنید, پس اگر روی بگردانید،

      همانا که خداوند کافران را دوست ندارد. (آل عمران،32)

 


 

3- به یقین خدا بر مؤمنان منت نهاد که رسولی از خودشان در

       میانشان بر انگیخت تا آیات خود را برایشان بخواند و پاکشان

       گرداند و کتاب وحکمت به آنان بیاموزد،قطعاً پیش از آن دو

      گمراهی آشکار ی بودند (آل عمران ،164)

 

 

7- چگونه می توان از "ضرورت پذیرش ولایت الهی و دوری از حکومت طاغوت" برای اثبات ولایت وسرپرستی پیامبر اکرم(ص) استفاده کرد ؟

8- "طاغوت" چه کسی است ؟ چرا پذیرش ولایت طاغوت در اسلام منع شده است؟

9- دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را بنویسی

 

درس ششم: تداوم رسالت

1- کدام یک از قلمروهای رسالت پیامبراکرم(ص) پس از ایشان ادامه  نمی یابد ؟ چرا؟

2- نکات مهمی را که از آیه ی تطهیر به دست می آید,بنویسید. (3مورد)

3- با استفاده از حدیث غدیر  ولایت و جانشینی حضرت علی (ع) را ثابت کنید.

4- چرا انتخاب پیامبر بر عهده مردم نیست و از جانب خدا انجام می شود؟

5- تداوم کدام یک از قلمروهای مربوط به رسالت پیامبر اکرم(ص) ضروری است ؟ این تداوم در چه شکلی انجام می گیرد؟

6- چرا تعیین امام باید از جانب خداوند و با اعلام پیامبرصورت گیرد و مردم نمی توانند امام را تعیین کنند؟

7- چگونه از آیه ولایت برای تعیین امامت حضرت علی (ع) استفاده می شود؟

8-  پیامبر اکرم (ص) در اولین دعوت خویشان به اسلام جانشین خود را معین فرمود. انجام این کار در ابتدای دعوت در بردارنده ی چه پیامی است؟

9- ترجمه حدیث ثقلین را بنویسید و سه پیام درباره قران وعترت ازآن استخراج کنید.

10- الف: این سخن پیامبر را تکمیل کنید و ترجمه آن را در مقابل آن بنویسید:                 

                  من کنت مولاه                           ................................

                  ..............................                       ..........................

ب: پیامبر اکرم (ص) این عبارت را در چه واقعه ای بیان کرد؟

   ج: آیا می توان گفت کلمه "مولا" در این عبارت به معنی دوست است؟ چرا؟

درس هفتم : مبارزه ی مستمر (قسمت اول)

 

1- چه عاملی باعث شد که احادیث پیامبر اکرم (ص) پس از رحلت ایشان به درستی حفظ و نگهداری نشود ؟ آیااین مشکل برای پیروان ائمه (ع) نیز پیش آمد؟

2- چگونه حکومت عدل نبوی به سلطنت کسرایی تبدیل شد ؟

3- ترجمه ی آیه 144 سوره آل عمران چنین است :

 " ومحمد (ص) نیست مگر رسولی که بیش ازاو رسولان دیگـری بودند. پس اگر او بمـیرد یا کشته شود ، آیا شـما به عـقب برخواهید گشت ؟  هرکس به عقب باز گردد به خدا هیچ گزندی  نرساند وخداوند به زودی پاداش سپاسگزاران را می دهد ."   

 

با توجه به این آیه تو ضیح دهید :

الف- مهم ترین خطری که پس از رحلت رسول خدا (ص) مسلمانا ن را تهدید می کرد چه بود؟

   ب-سپا سگزاران واقعی نعمت وجود رسول خدا (ص) پس از رحلت ایشان چه کسانی هستند؟

4-مهم ترین مسا یل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی  عصر پس از پیا مبر چه چیز-هایی بود؟

5-چرا قر ان کریم مردم رابه مطا لعه ی سر گذشت ملتها دعوت کرده است؟

6-تفا وت اساسی حکو مت بنی امیه  و بنی عباس و با رهبری رسول خدا (ص) در چه چیزی بود؟

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1387ساعت 9:53  توسط محمد حسین خلجی  |